Penggunaan

Sebelum menggunakan qaamus.com ada beberapa hal yang harus diketahui

  1. Lambang (a), (i) dan (u) adalah menunjukkan bunyi hidup (vokal) pendek, contoh dibaca abun, dibaca qoo-imun, dibaca udzunun.
  2. Lambang (aa), (ii) dan (uu) adalah menunjukkan bunyi vokal panjang contoh dibaca baabun, dibaca ladziidzatun, dibaca shunduuqun.
  3. Lambang (ai) dan (au) adalah menunjukkan bunyi vokal rangkap (diftong), contoh dibaca baitun, dibaca launun.
  4. Dalam bacaan terkadang ada pengulangan huruf, misal (jj,dd,sysy,shsh..dll) itu menandakan dalam kalimat arab mengandung tasjid contoh dibaca ta’ajjaba, dibaca qishshotun

Lambang Huruf

Huruf Arab Cara Baca Kata dlm Indo Huruf Arab Cara Baca Kata dlm Indo
Alif a dlad dl
ba’ b tha’ th
ta’ t dha’ dh
tsa’ ts ‘ain
jim j ghain gh
ha’ h fak f
kho kh qof q
dal d kaf k
dzal dz lam l
ra’ r mim m
zai z nun n
sin s wawu w
syin sy ha’ h
shad sh ya’ y
Peribahasa Bahasa Arab


Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendakmu (apa yang engkau kehendaki)